دامپزشکی


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

Veterinary Laboratory Diagnosis

تشخیص آزمایشگاهی یا آسیب شناسی بالینی، فوق تخصصی از رشته آسیب شناسی است که به منظور تشخیص و درمان بیماری با روش های آزمایشگاهی سرو کار دارد (مانند شیمی بالینی، میکروبیولوژی، هماتولوژی و فوق تخصص های در حال ظهور مثل تشخیص مولکولی).


Essentials of Veterinary Surgery, 8th Edition

جراحی شاخه ای از علم پزشکی است که در آن افراد آسیب دیده یا بیمار به وسیله روش های دستی درمان می شوند و جراحی دامپزشکی روی حیوانات صورت می گیرد. surgery با کلمه یونانی chirurgia هم معنی است.


دسته‌بندی