گلبول قرمز

عوارض بیماری سلول داسی شکل ناشی از میکروبیوم روده

/post-30

استرس روانشناختی تأثیرات نامطلوبی بر بیماریهای مختلف انسانی ، از جمله سیستم قلبی عروقی دارد. با این حال ، مکانیسم هایی که استرس در آنها باعث فعالیت بیماری می شود نامشخص است. محققان دانشکده پزشکی آلبرت انیشتین با استفاده از   vaso-occlusive episodes  (VOEs) از بیماری سلول داسی (SCD) به عنوان یک الگوی بیماری عروقی ، کشف کردند که روده نقش مهمی در تحریک قسمت VOE ها دارد.