واکسن


توسعه فن آوری های واکسن mRNA

/post-36

مقاله مربوط به سال ۲۰۱۲ میباشد.بدلیل اهمیت ساخت واکسن چکیده این مقاله را قرار داده ایم.


Pfizer ، BioNTech داده های موقت فاز I / II "دلگرم کننده" برای ساخت واکسن COVID-19 منتشر کرد

/post-8

Pfizer و BioNTech گفت: امروز چهار ساختارپیشرفته  RNA پیامبر (mRNA)برایواکسن  COVID-19 کاندید هستند. ایمنی دلگرم کننده و پروفایل ایمنی مطلوب در فاز مقدماتیI / II در یک مطالعه پیش از چاپ منتشر شده است.شرکتها گفته اند : اطلاعات اولیه، به علاوه داده های پیش بالینی و بالینی درحال تولید، کمک خواهد کرد که آنها را به یک سطح دوز تعیین  و از بین واکسن های کاندید انتخاب کنند برای یک ایمنی و اثر بخشی فاز IIB / IIIدر آزمایش جهانی، به طور بالقوه، تا 30000 فرد سالم قرار است شرکت کنند مطالعه بعدی اواخر این ماه آغاز شود.