سندروم x شکننده

سندروم x شکننده

/post-16

يكي از رايج ترين دلايل ارثي ناتواني ذهني است كه يك اصطلاح مورد استفاده در مواردي كه فرد دچار محدوديت هايي براي يادگيري درسطح مورد انتظار و عملكرد زندگي روزمره است.سندروم x شكننده معمولا بخاطر تغيير در مواد ژنتيكي ايجاد ميشود كه اغلب در سلولهاي مغز را تحت تاثير قرار ميدهد