سندرم پالیستر کیلیان

سندرم پالیستر_کیلیان

/post-106

یک ناهنجاری نادر کروموزومی است که در آن افراد دارای چندین ویژگی دیسمورفیک و عقب ماندگی ذهنی شدید می باشند.