تغذیه

رژیم غذایی ، میکروبیوم روده و اپی ژنتیک: پیوندهای نوظهور با بیماری های التهابی روده و چشم انداز مدیریت و پیشگیری

/post-91

بیماری های التهابی روده (IBD) به دلیل افزایش بروز در سراسر جهان ، نگرانی رو به رشد بهداشت عمومی را نشان می دهد.تصور فعلی در مورد پاتوژنز IBD این است که افراد مستعد ژنتیکی به عدم تحمل میکرو فلورای بی نظم روده (دیس بیوزیس) دچار می شوند و در نتیجه عوامل محرک محیطی التهاب مزمن ایجاد می شود.