اسطوخدوس

اثرات عصاره آبی گیاه اسطوخدوس

/post-41

چكیده:مقدمه : عصاره آبی گیاه اسطوخودوس عالوه بر خواص آرامبخشی، دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی می باشد .اما تاکنون اثر این گیاه، بر روی باروری بررسی نشده است . بنابراین در این پژوهش، اثرات عصاره آبی گیاه اسطوخدوس برروی باروری و جنین موش C/Balb مورد بررسی قرار گرفته است .