اتوفاژی

نشانه های فرآیند اتوفاژی در بیضه و اسپرم مدل های رت واریکوسل

/post-38

نقش فرآیند اتوفاژی در وضعیت پاتولوژیک واریکوسل، یکی از سوالاتی است که همواره برای پژوهشگران مطرح بوده است.
واريكوسل به اتساع غيرطبيعی وريدهاي بیضهاي در  شبکه وریدی بیضه اطلاق مي‌شود و به عنوان شایعترین علت ناباروری اولیه و ثانویه در مردان شناخته میشود.