با تدریس دکتر فاطمه سهیلی پژوهشگر برتر سال ۹۷ ودانشجوی دکتری دانشگاه یورک یونیورسیتی کانادا

انواع اصلی ارائه مقالات علمی
ویژگی های اصلی مقاله علمی-پژوهشی
مجله علمي
مجلات علمي پژوهشي
انواع مجله بر اساس پیوستگی انتشار
ساختار معمول يك مجله علمي پژوهشي چاپي
ارايه مقاله به دفتر مجله علمي- پژوهشي
شرايط ارايه مقاله به دفتر نشريه
انواع مقاله  بر اساس محتوی
اجزاء مقاله تحقیقی
نويسندگان
مقاله پژوهشي، اصلي، اصيل پژوهشي
عنوان مقاله  
مقدمه
بیان ضرورت واهمیت موضوع
خلاصه محتوای مقدمه
مواد و روش ها
آ نالیز آماری
يافته ها Results
ارائه نتایج به شکل جداول، نمودار و تصویر
بحث و نتيجه گيری Discussion
محتوا و اجزای بحث
انواع چکیده
نحوه انتخاب كليدواژه
رفرنس ومنابع
Impact factor
نمايه نامه
تعیین اعتبار مجلات
نحوه محاسبه IF
انواع مقالات ژورنال
ملاحظات اخلاقی و...

جهت  ثبت نام


در گوگل میت برگزار میشود.