همه اینها به میزان قابل توجهی در میزان مرگ و میر بدنبال واکسیناسیون کمک می کند.

🔸محققان پیشنهاد می کنند: "با توجه به شباهت زیاد ویروس های SARS-CoV-2 و آنفلوانزا از نظر ساختار ویروسی ، انتقال و مکانیسم های بیماری زایی، قابل قبول به نظر می رسد که هر دو ویروس توسط گیرنده ها و الگوهای مشابه یا یکسان شناسایی می شوند. همچنین اتصال آنها به RNA ویروسی می تواند پاسخ های التهابی و ضد ویروسی مناسبی ایجاد کند. "

🔸این امر با تحقیقات ذیل نشان می دهد که RNA تک رشته ای ویروس آنفولانزا به گیرنده Toll-like (TLR) متصل می شود ، و این پاسخ ایمنی ، سلول های هومورال و T را به همراه می آورد ، و همچنین پاسخ های ایمنی ذاتی با افزایش ورهایی سیتوکین ایجاد می کند هکذا این منجر به رهای سلولهای کشنده طبیعی (NK) می شود که می توانند توسط ویروس های دیگر مانند SARS-CoV-2 نیز فعال شوند.

🔸این فرضیه با شواهد و احتمالات پایین در بیماران مسن تر پشتیبانی می شود ، کهدر مورد واکسن آنفلوانزا سناخته شده است ،زیرا سیستم ایمنی ذاتی با افزایش سن می تواند فعالیت کمتری داشته باشد.

🔸 در مورد بهبودی پس از واکسیناسیون آنفلوانزا؛ حتی پس از شروع علائم COVID-19 ، این ممکن است با افزایش  پاک سازی سریع و کارآمدتر در مقابل  ویروس ، که مانع از گسترش آن در نواحی تحتانی ریه می شود ، توضیح داده شود. در مرحله دوم ، می تواند از شدت طوفان سیتوکین کنترل نشده ای که در COVID-19 پیشرونده ، اغلب کشنده مشاهده می شود ، بکاهد. بنابراین ، تحقیقات آینده باید بر روی این اثرات خارج از هدف متمرکز باشد تا به کشف ماهیت و مدت زمان محافظت ارائه شده توسط واکسن آنفولانزا ، هم به صورت سیستمیک و هم در دستگاه تنفسی کمک کند.

رفرنس ⏬

https://www.news-medical.net/news/20200705/Research-suggests-protective-effect-of-influenza-vaccine-against-COVID-19-severity-and-mortality.aspx