چكیده:
مقدمه : عصاره آبی گیاه اسطوخودوس عالوه بر خواص آرامبخشی، دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی می باشد .
اما تاکنون اثر این گیاه، بر روی باروری بررسی نشده است . بنابراین در این پژوهش، اثرات عصاره آبی گیاه اسطوخدوس بر
روی باروری و جنین موش C/Balb مورد بررسی قرار گرفته است .
مواد و روشها : پس از تهیه عصاره، آزمایش بر روی 65 موش با انتخاب دوزهای bw.kg/g 6( گروه1 :15 موش(،
bw.kg/g 12( گروه2 :15 موش(، bw.kg/g 18( گروه 3 :15 موش( و تزریق طی 12 روز به صورت درون صفاقی انجام
گرفت. نتایج هم زمان با گروههای تجربی، گروه کنترل )عدم تزریق:10 موش( و شم )تزریق سرم فیزیولوژی: 10 موش( مقایسه
شد. داده ها با نرم افزار 0.SPSS20 و تست ANOVA و Duncan با سطح معنی داری 05/0<P و 001/0>P مورد سنجش
قرار گرفت .
یافته ها : باتوجه به نتایج، گروه تجربی1 زودتر از سایر گروه ها باردار شد و کاهش معنی دار 05/0>P و 001/0>P در
تعداد نوزادان گروه 2و3 نسبت سایر گروهها وجود داشت.در گروه 1 تمام نوزادها سالم اما در گروه 2 و 3 شاهد افزایش معنی
دار 001/0>P در ناهنجاری جنین ها بودیم. در گروه 2 تعداد زیادی از نوزادان دارای خونریزی چشم، سر و جمجمه بودند؛ در
گروه 3 انحراف اندامهای حرکتی از محور تقارن، خونریزی وسیع در تمام بدن مشاهده شد و در جنین تمام گروه های تجربی
کاهش معنی دار وزن نسبت به گروه کنترل و شاهد دیده شد.
نتیجهگیری: میتوان این گونه بیان کرد که مصرف اسطوخودوس در دوز باال، باعث اختالل در باروری و ناهنجاری جنین
میشود. در نتیجه شاید بتوان در آینده از آن به عنوان قرص ضدبارداری استفاده نمود.

مقاله کامل

Internationally indexed journal