سرفصل دوره:

ویژگی های R

محیط R

تابع های مقدماتی

اشیا در R

خواندن ونوشتن داده ها

رسم نمودار

متغیر ها،عملگر ها،دستورهای شرطی وحلقه های تکراری

برنامه نویسی

بسته ها

آزمون درمورد میانگین یک جامعه

آزمون درمورد میانگین دوجامعه نرمال

آزمون درمورد میانگین یک جمعیت (ناپارامتری)

آزمون  درمورد برابری متوسط جمعیت

آزمون برابری ویژگی  موردنظر با P

آزمون برابری ویژگی مورد نظر در چندجامعه

آزمون درمورد برابری میانگین چند جامعه نرمال و غیر نرمال

ثبت نام:https://evnd.co/UiihS

مدرس:دکتر رقیه فرهادی

دانشجوی دکترا آمار زیستی دانشگاه کرمانشاه