وبینار
مدرس
زمان برگزاری
نکات اپلایدکتر فاطمه سهیلی یکشنبه 23 خرداد-ساعت 18-20
نکات مقاله نویسی دکتر فاطمه سهیلی
یکشنبه 30 خرداد_18-20
آموزش نرم افزار FINCH TV وBLASTسمانه جعفریپنج شنبه27خرداد _ساعت 16_17
ثبت نام

کار با نرم افزار PyRxسمانه جعفریچهارشنبه 26 خرداد_ساعت۱۶_۱۷
Biosafety
دکتر فاطمه سهیلییکشنبه عصر