سرفصل های دوره طراحی واکسن:(10 جلسه آفلاین)

از 18 تیر جمعه ها

مدرس فاطمه عظیمی دانشجوی ارشد پرتو پزشکی دانشگاه امیرکبیر

ثبت نام

 1. مروری بر ساختار و عملکرد سیستم ا یمنی
 2. مسیر فراوری آنتی ژن
 3. ساختارو نحوه عملکرد آنتی بادی و آنتی ژن ها
 4. اصول ا یمونوانفورماتیک
 5. ساختار، خصوصیات و عملکرد اپی توپ ها
 6. مروری بر همسانه سازی و کلونینگ
 7. پیش بینی اپیتوپ
 8. مهندسی پروتئین نوترکیب
 9. بررسی بیان و تغییرات پس از ترجمه
 10. فرمولاسیون واکسن
 11. داکینگ پروتئین- پپتید
 12. ارز یابی خصوصیات فیز یک و شیمیایی واکسن