قبل از ثبت نام،لطفا پیش ثبت نام خود را در لینک داده شده انجام دهید پس از مصاحبه با شما میتوانید ثبت نام خود را قطعی نمایید.

۱-بیوانفورماتیک ومدلسازی پروتئین

۲-ساختار پروتئین

 ۳-آنالیز خواص پروتئین

 ۴-مدلسازی ساختار پروتئین

 ۵-بیولوژی مولکولی

 ۶-آشنایی با پایگاه های تارگت دارویی

 ۷-آشنایی با پایگاه داده مرجع پروتئین

۸-تئوری شبیه سازی دینامیک مولکولی

 9-آشنایی با نرم افزارها

10-انجام شبیه سازی دینامیک مولکولی برای پروتئین

 11-تجزیه و تحلیل نتایج شبیه سازی دینامیک مولکولی

این دوره شامل ۷ جلسه می باشد.با ارائه گواهی پایان دورهثبت نام