۱-بیوانفورماتیک ومدلسازی پروتئین

۲-ساختار پروتئین

 ۳-آنالیز خواص پروتئین

 ۴-مدلسازی ساختار پروتئین

 ۵-بیولوژی مولکولی

 ۶-آشنایی با پایگاه های تارگت دارویی

 ۷-آشنایی با پایگاه داده مرجع پروتئین

۸-تئوری شبیه سازی دینامیک مولکولی

 ۹-آشنایی با سیستم عامل لینوکس

 ۱۰-آشنایی با نرم افزار GROMACS

۱۱-انجام شبیه سازی دینامیک مولکولی برای پروتئین

 ۱۲-تجزیه و تحلیل نتایج شبیه سازی دینامیک مولکولی

این دوره شامل ۷ جلسه می باشد.

پنج شنبه ها از ۳۰ اردیبهشت ‍‍۱۴۰۰

هزینه کل دوره ۵۰۰۰۰۰ تومان 

ثبت نام بصورت کارگاهی(سرفصل)۱۰۰۰۰۰ تومان 

با ارائه گواهی پایان دوره

پیش ثبت نام